แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล

ใบสมัคร
ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดกลุ่มตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้ายผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงานหรือหน่วยงานเดียวกัน พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ