แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล

ใบสมัคร
ประกาศ

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การให้ทุน และการชดใช้ทุน ของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยและเงินทดแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง