แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล

ใบสมัคร
ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทะเบียนแรกเข้า การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าเช่าใช้สระอุบลรัตนราชกัญญา