แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล

ใบสมัคร
ประกาศ

ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการขอเปิดรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาตลอดชีวิต
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงาน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้าง การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์