แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล

ใบสมัคร
แบบฟอร์ม

แบบขอทำบัตรบำเหน็จรายเดือน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แบบขอทำบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ

ประกาศ กบม.การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย เปลียนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
ประกาศ กบม.บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
ประกาศ กบม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ได้รับค่าจ้างสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม พ.ศ.2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งประเภทและให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม