ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มี.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 718 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ก.พ. 64
รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ก.พ. 64
กำหนดการสอบแข่งขัน(สอบสัมภาษณ์)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตำแหน่งเลขที่ 211 สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 18 ก.พ. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.พ. 64
ผลการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 64
ผลการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 64
ผลการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 868 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 64
ประกาศวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 64
  ค้นพบทั้งหมด 36 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :