ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 201 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ธ.ค. 61
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเลขที่ 130 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ธ.ค. 61
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่่ 121 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งเลขที่ 003 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ธ.ค. 61
ีรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 5 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ธ.ค. 61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 637 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ธ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 444 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ธ.ค. 61
  ค้นพบทั้งหมด 30 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :