ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 917 สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 ส.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 008 และตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งเลขที่ 016 สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ส.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1053 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1049 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1082 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 496 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 544 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1016 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1150 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 420 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ส.ค. 60
  ค้นพบทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :