ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 ต.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ต.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ต.ค. 62
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 118/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ต.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1148 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิงแวดล้อม
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 4 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 5 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ต.ค. 62
การรับสมัคร และหลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนนในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ต.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ก.ย. 62
  ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :