ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 7 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 ส.ค. 63
  ค้นพบทั้งหมด 3 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :