แบบฟอร์ม  

บันทึกข้อความขออนุญาตไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 มี.ค. 2561
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 22 ก.พ. 2561
ตารางการตรวจสอบคุณสมบัติ (สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ก.พ. 2561
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ (บางส่วน และไม่ใช้เวลา)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 16 ก.พ. 2561
แบบฟอร์มการรายงานสถานภาพ และความก้าวหน้าทางการศึกษา (กรณีบุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 16 ก.พ. 2561
แบบฟอร์มปรับวุฒิ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 17 ต.ค. 2560
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานฉบับภาษาอังกฤษ_A Self Report Form
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 ก.ย. 2560
แบบขอทำบัตรบำเหน็จรายเดือน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 มิ.ย. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 มิ.ย. 2560
แบบขอทำบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 8 มิ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 244 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :