แบบฟอร์ม  

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 8 ต.ค. 2561
แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีออกจากงานไปรับราชการทหาร
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 ต.ค. 2561
แบบเสนอผลงาน&คำรับรองงานวิจัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 17 ส.ค. 2561
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (ว278/2561)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ส.ค. 2561
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายในหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (แบบ ปส.5)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 พ.ค. 2561
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายในหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (แบบ ปส.6)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 พ.ค. 2561
ตารางการตรวจสอบคุณสมบัติ (สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 พ.ค. 2561
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนง.เงินรายได้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 พ.ค. 2561
บันทึกข้อความขออนุญาตไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 มี.ค. 2561
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 22 ก.พ. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 247 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :