แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (update 25 ส.ค.63)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 2 ก.ย. 2563
ใบสำคัญรับเงิน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ส.ค. 2563
แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่งมอบหมายงาน ระดับส่วนงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
คำสั่งมอบหมายงาน ระดับหน่วยงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 มิ.ย. 2563
แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ก)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ข)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 292 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :