แบบฟอร์ม  

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 24 เม.ย. 2562
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 24 เม.ย. 2562
แบบขอเปลียนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัวในทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลบุคลากร
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 26 มี.ค. 2562
แบบตรวจสอบคุณสมบัติ และการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-01-ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-02-รายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-03-รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-04-จัดส่งเล่มสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-05-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาประเมินหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-06-รายงานผลการประเมินการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 260 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :