แบบฟอร์ม  

แบบประเมินผลการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (แบบสัมภาษณ์)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 18 มี.ค. 2564
ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มี.ค. 2564
แบบหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 17 มี.ค. 2564
สัญญาค้ำประกัน (รับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 17 มี.ค. 2564
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 11 มี.ค. 2564
แบบขอทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 10 ก.พ. 2564
แบบขอทำบัตรพนักงานส่วนงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 10 ก.พ. 2564
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 2 ธ.ค. 2563
แบบเลือกเปลี่ยนนโยบายแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ย. 2563
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 พ.ย. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 295 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :