แบบฟอร์ม  

ตารางการตรวจสอบคุณสมบัติ (สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ก.พ. 2561
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ (บางส่วน และไม่ใช้เวลา)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 16 ก.พ. 2561
แบบฟอร์มการรายงานสถานภาพ และความก้าวหน้าทางการศึกษา (กรณีบุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 16 ก.พ. 2561
แบบฟอร์มปรับวุฒิ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 17 ต.ค. 2560
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานฉบับภาษาอังกฤษ_A Self Report Form
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 ก.ย. 2560
แบบขอทำบัตรบำเหน็จรายเดือน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 มิ.ย. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 มิ.ย. 2560
แบบขอทำบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 8 มิ.ย. 2560
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 5 มิ.ย. 2560
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 5 มิ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 244 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :