แบบฟอร์ม  

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ไม่มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 27 มิ.ย. 2562
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 27 มิ.ย. 2562
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 27 มิ.ย. 2562
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ มจ. วฉ.ชฉ. 002)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 มิ.ย. 2562
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ มจ. วฉ.ชฉ. 003)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 มิ.ย. 2562
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2562
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 มิ.ย. 2562
แบบหนังสือแสดงเจตนารับเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 มิ.ย. 2562
Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 พ.ค. 2562
Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 พ.ค. 2562
แบบขอเปลียนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัวในทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลบุคลากร
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 26 มี.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 265 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :