แบบฟอร์ม  

แบบแจ้งความประสงค์ปรับลดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กสมจ.อพ.-002)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ม.ค. 2563
แบบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ไม่ลาออกจากงาน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ม.ค. 2563
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ม.ค. 2563
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มรายงานผล-ขยายระยะเวลา-คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (เต็มเวลา ในประเทศ,ต่างประเทศ)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 25 ต.ค. 2562
แบบคำร้องขอย้ายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 22 ต.ค. 2562
แบบคำร้องขอย้ายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ต.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 273 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :