แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มแจ้งวันสำเร็จการศึกษา (กรณีลาศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 11 ก.ย. 2562
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ส.ค. 2562
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ส.ค. 2562
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ส.ค. 2562
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ไม่มีผู้ค้ำประกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ส.ค. 2562
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ส.ค. 2562
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ส.ค. 2562
The risk assessment form to test of selection of investment policy/Investment Plan
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ส.ค. 2562
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ มจ. วฉ.ชฉ. 002)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 มิ.ย. 2562
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ มจ. วฉ.ชฉ. 003)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 มิ.ย. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 266 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :