แบบฟอร์ม  

แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2565
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม และปรับลดเงินสะสม (กสมจ.อพ.-001)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ค. 2565
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 ก.ค. 2565
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 25 มิ.ย. 2565
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานส่วนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 16 มิ.ย. 2565
ตัวอย่าง รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงานจากลาอุปสมบท
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 พ.ค. 2565
ตัวอย่าง รายงานตัวกลับหลังลาเข้ารับการเตรียมพล
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 พ.ค. 2565
ตัวอย่าง รายงานตัวกลับหลังลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 พ.ค. 2565
แบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงาน (มาสาย-กลับก่อน)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 พ.ค. 2565
ใบสั่งจองเครื่องหมายสำหรับการแต่งกายในเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย [แบบที่ 1 ผู้ชาย]
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ค. 2565
  ค้นพบทั้งหมด 304 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :