ผู้อำนวยการกอง  |  งานอำนวยการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ  |  งานสวัสดิการ

  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

นายธนภัทร ปัญญาวงค์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. 0-5387-3138