ข่าวกิจกรรม  

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย) ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ก.ย. 2562
การชี้แจงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ก.ย. 2562
สรุปผลโครงการอบรมก้าวใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 7
ตามที่งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่สำ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มิ.ย. 2562
โครงการ "KM สัญจร" ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 มี.ค. 2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 28 กันยายม 2561 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  และคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลาก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ต.ค. 2561
โครงการ เสวนาผู้บริหาร CEO Forum
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิท...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้อำนวยการกอง ในสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  ได้มีการจัดดครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2561
โครงการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี ขึ้น ระหว่างวันที่ 17- 20 กันยายน 2561 เพื่อให้หัวหน...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2561
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน KM Fairs 2018
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน KM Fairs 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัด...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.ย. 2561
การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และวิเคราะห์หัวข้อโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงา
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 แล...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 มี.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 142 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :