คู่มือสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 ดาวน์โหลดคู่มือสมรรถนะทั้งเล่ม (คลิกที่รูปภาพ)

บทนำ
ค่ามาตรฐานตามสมรรถนะของกลุ่มงาน
            1. กลุ่มงานนโยบายและแผน
            2. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
            3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
            4. กลุ่มงานคลังและพัสดุ (รวมตรวจสอบภายใน)
            5. กลุ่มงานห้องสมุด
            6. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
            7. กลุ่มงานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
            8. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ
            9. กลุ่มงานช่วยวิชาการ
            10. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
            11. กลุ่มงานสายวิชาการ
         12. ลูกจ้างประจำ
                  12.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
                  12.2 กลุ่มงานสนับสนุน
                  12.3 กลุ่มงานช่าง
การประเมินสมรรถนะ
ภาคผนวก