เอกสารเกี่ยวกับการลา  

  ประกาศ ก.บ.ม./หนังสือแจ้งเวียน
   
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน และวิธีการลงเวลาปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) (ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 2563)
แนวปฏิบัติในการขอหยุดการปฏิบัติงาน กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความสี่ยงของโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (อว 69.2.3.3/ว23 ลว.6 มี.ค. 2563)
   
  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลา
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 1. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 2. ประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง (ลว.20 พ.ย. 2551)
 4. ประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมตรี (เพิ่มเติม) (ลว.5 ต.ค.2554)
 3. ประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมตรี (เพิ่มเติม) (ลว.4 มี.ค.2552)
 6. คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศธ 0509(3)/ว1502 ลว.27 ก.ย.2560)
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562)
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564)
ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2545)
พนักงานส่วนงาน
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานส่วนงาน พ.ศ. 2562
     
  แบบฟอร์มการลา
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 1. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 3. แบบใบลาพักผ่อน
 4. แบบใบลาอุปสมบท
 5. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 6. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 7. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 8. แบบใบลาไปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 9. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 10. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 13. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 1. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบใบลาอุปสมบท
 4. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 5. แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 6. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 7. แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
 8. แบบใบลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร
 9. แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
 10. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 13. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
ลูกจ้างชั่วคราว
 1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 4. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 5. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 6. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
พนักงานส่วนงาน
 1. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 4. แบบใบขอยกเลิกวันลา
     
  สิทธิการลาของบุคลากร
 สรุปสิทธิการลาของบุคลากรทั้งหมด