เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  

ข้อบังคับ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
รูปการแต่งกาย
  รูปแบบการแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)
แบบฟอร์ม
  ใบสั่งจองเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชุดปกติขาว)
  ใบสั่งจองเครื่องหมายสำหรับการแต่งกายในเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) สำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ผู้ชาย แบบที่ 1]
  ใบสั่งจองเครื่องหมายสำหรับการแต่งกายในเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) สำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ผู้ชาย แบบที่ 2]
  ใบสั่งจองเครื่องหมายสำหรับการแต่งกายในเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) สำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ผู้หญิง แบบที่ 3]
  ใบสั่งจองเครื่องหมายสำหรับการแต่งกายในเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) สำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ผู้หญิง แบบที่ 4]