Vising Professor  

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้บุคลากรสายวิชาการไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับบุคลากรสายวิชาการต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศมาสอนหรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2555
สัญญา
  สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้บุคลากรสายวิชาการไปสอน
หรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารประกอบการทำสัญญาการให้บุคลากรสายวิชาการไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มติ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง