เอกสารทั่วไป  

ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 19 ก.ค. 2565
แจ้งมติแนวปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (อว 69.2.3.3/ว 11 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2565)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 3 ก.พ. 2565
บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ต.ค. 2564
บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ต.ค. 2564
บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ต.ค. 2564
บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ต.ค. 2564
บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 ต.ค. 2564
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ที่ อว 0209.4/ว 3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 6 ต.ค. 2564
รูปแบบการแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ส.ค. 2564
ISCED_ประกาศ ก.พ.อ.การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 62
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ส.ค. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 877 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :