กฎหมายน่ารู้  

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๑
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 ม.ค. 2553
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ต.ค. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ธ.ค. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 14 มี.ค. 2551
พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
(ร่าง) พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ. ...
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
มาตรา 72 พรบ.ข้าราชการพลเรือนฯ พศ.2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 17 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :