ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

แนวปฏิบัติและขั้นตอน
        แนวปฏิบัติการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ
        ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ
ประกาศ/ระเบียบ
        การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ข้าราชการ)
        ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2553
        ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
         ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
แบบฟอร์ม
        แบบฟอร์มขออนุมัติให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
          (ปพ.01)
        แบบฟอร์มข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
          (ปพ.02)
        แบบฟอร์มข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รายงานตัวกลับจากไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
          ทางวิชาการ (ปพ.03)
        แบบฟอร์มข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
          ความรู้ทางวิชาการ (ปพ.04)
มติ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง