แบบฟอร์มที่ใช้บ่อย  
   
  งานบริหารและธุรการ
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  งานพัฒนาบุคลากร
  แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
  แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ
  แบบรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษา
    และคาดว่าจะจบการศึกษา
  แบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
    ราชการ
  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
  ขอย้ายสังกัด/ตัดโอน/เปลี่ยนตำแหน่ง
  แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.04)/แบบประเมิน
    การแต่งตั้ง(ก.บ.ม.05)/และแบบสรุปผลการประเมิน
    การแต่งตั้ง(ก.บ.ม.06) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
    และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ     กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (พนักงาน
    มหาวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป
    ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    กรณีใช้ผลงาน
  แบบคำรับรองการทำวิจัยในการเสนอขอกำหนด
    ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
    พิเศษ
  แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก
    เข้ารับรับราชการ
  บัตรประจำตัวสอบ(สำหรับหน่วยงานผู้รับสมัคร)
  ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
  แบบประเมิน คล 01 คล 02 และคล 03 ตามแนว
    Competency ทั้ง 11 กลุ่มงาน
  แบบรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    พนักงานมหาวิทยาลัย
  ตัวอย่างตารางแนบท้ายรายงานผลการสอบคัดเลือก
    บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)
  งานทะเบียนประวัติ
  ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
  ขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยน
    นามสกุล เพิ่มเติมคู่สมรส
  แบบคำร้องขอคิดคำนวณประมาณการบำเหน็จ
    บำนาญ และเงินก้อน Early
  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
  ขอปรับวุฒิการศึกษา
  ขอพิจารณาคุณวุฒิ
  ขอลาออกจากราชการ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  การลงเวลาปฏิบัติราชการ
   

แบบฟอร์ม  

ใบสำคัญรับเงินเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2567
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 มี.ค. 2567
แบบคำร้องการขอรับเงินค่าสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 มี.ค. 2567
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 ธ.ค. 2566
แบบหนังสือขอลาออกจากงาน (2566)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 30 พ.ย. 2566
แบบตรวจสอบภาระผูกพันเพื่อประกอบการขอลาออกจากงาน (2566)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 30 พ.ย. 2566
แบบเสนอขอจ้างและแบบสัญญาจ้างพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง โดยวิธีการสรรหา
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ส.ค. 2566
รูปแบบการเขียนผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (อว 69.2.3.2/ว 541 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2566)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 ก.ค. 2566
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 2565
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 เม.ย. 2566
ตัวอย่างตารางการตรวจสอบคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 ก.พ. 2566
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 6 ม.ค. 2566
  ค้นพบทั้งหมด 277 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์