ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ  

ด่วนที่สุด
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (ศธ 0501.1/ว1 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558)
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (ศธ 0509(5).7/ว415 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558)
  หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ศธ 0509(4).7/ว709 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558)
  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว109 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ศธ 0501(1)/ว67 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)
ประกาศ
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
คำสั่ง
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1965/2558 (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558) เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  แผนผังแสดงขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารขออนุมัติ
  ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
  แบบฟอร์มแจ้งวันออกเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (กรณีอนุมัติล่าช้า หรือ เอกสารยังไม่ได้รับ
อนุมัติ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  หนังสือที่ นร 0505/ว 119 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ
การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน
ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  สาขาวิจัย ซึ่งจำแนกตาม Organisation for Economic Co-Operation and Development, (OECD)
เอกสารอื่น ๆ
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาไทย
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (Certification Letter)
  การยื่นคำร้องของหนังสือเดินทางราชการ (Official E-Passport)
  หนังสือมอบอำนาจในการรับ E-Passport
  ตารางรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับ
การตรวจลงตรา (VISA)
 (กรมการกงสุล 15 ก.ค. 2562)
หนังสือแจ้งเวียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ว253/2555 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว612/2555 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการส่งรายงานผลการไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว648/2555 เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว668/2555 เรื่อง ระยะเวลาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว67/2556 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการของอธิการบดี
  ว667/2556 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของอธิการบดี
  ว2/2556 เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว717/2557 เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว948/2558 เรื่อง แจ้งเวียนขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว76/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
   
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์