ระเบียบ  (งานวินัยและนิติการ)  

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเก็บ การจัดสรรเงิน และการจ่ายเงินรายได้จากการให้บริการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. 2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ก.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ก.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 พ.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :