ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานและการจ่ายค่าจ้างของผู้ถูกสั่งพักงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กรณ๊ความผิดที่ปรากฎชัดเจน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 12 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อ) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันตรวจสอบคุรภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 18 ธ.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 387 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :