ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Administrative Fiscal Services system (AFSs)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระหรือดุษฎีนิพนธ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าะรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาศึกษาและ/หรือนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชุปถัมภ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 335 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :