ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการใช้พาหนะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 พ.ค. 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฎาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนการสอนและค่าสอนเกินภาระงานสอน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญยาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญยาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 มี.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 365 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :