ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญยาตรี เข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือกระดับมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2561
ประกาสมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดราคาขายอาหารสัตว์อินทรีย์ โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฎิ"
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำการสำนักหอสมุด
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดราคากลางการรับซื้อเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ของโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 351 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :