ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรและผู้บริหารดครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฎาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ต.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนของหลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 22 ต.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนนักศึกาาในด้านการวิจัย หรือศึกษา หรือดครงงานวิชาชีพ หรือการทำปัยหาพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 22 ต.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรแบบ 1.2 ภาคปกติ คระวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกาาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสุตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 404 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :