ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฎิ"
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำการสำนักหอสมุด
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดราคากลางการรับซื้อเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ของโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ปฏิทินกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 345 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :