ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรแบบ 1.2 ภาคปกติ คระวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกาาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสุตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย จากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 ก.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 ก.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 400 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :