ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ส.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 31 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการของคณะผลิตกรรมการเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเสรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศควบระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะบริหารธุรกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในวิทยาลัยนานาชาติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักบริหารและพัมนาวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 457 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :