ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 001 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 31 พ.ค. 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1130 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) 31 พ.ค. 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1053 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 31 พ.ค. 2566
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 701 สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง) 31 พ.ค. 2566
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 240 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31 พ.ค. 2566

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ กบม. เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 2565 28 เม.ย. 2566
การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 28 เม.ย. 2566
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2565 20 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project) 27 ก.พ. 2566