แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 2565
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 เม.ย. 2566
ตัวอย่างตารางการตรวจสอบคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 20 ก.พ. 2566
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 6 ม.ค. 2566
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานส่วนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ภาษาอังกฤษ)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ธ.ค. 2565
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ต.ค. 2565
แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2565
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม และปรับลดเงินสะสม (กสมจ.อพ.-001)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ค. 2565
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 ก.ค. 2565
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 25 มิ.ย. 2565
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานส่วนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 16 มิ.ย. 2565
  ค้นพบทั้งหมด 308 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :