สรุปผลโครงการอบรมก้าวใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 7
 
  ตามที่งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมบุคลากรใหม่และก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 7 เพื่อให้บุคลากรใหม่เรียนรู้ความสัมพันธ์และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในรากแก่นแท้วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากรสายวิชาการควรเรียนรู้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจของการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นบุคลากรและอาจารย์ที่ดีในการปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างโดยจะดำเนินการจัดโครงการฯในวันที่ 7 – 30 พฤษภาคม 2561 สถานที่จัดภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย.คือกลุ่มบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการบุคลากรที่เปลี่ยนตำแหน่งและบุคลากรที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม) ระหว่าง พ.. 2559 – 2561  จำนวนทั้งหมด 48 ราย <
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562     โดย :