การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)  

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย 
(Update เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561)
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ., รศ., ศ.
(Update เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557)
เงินประจำตำแหน่ง
การประเมินผลการสอน
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
  การประเมินการสอน (สำหรับผู้ขอตำแหน่ง)
  การประเมินการสอน (สำหรับคณะ)
  การประเมินการสอน (สำหรับคณะอนุกรรมการ)
  แบบประเมินผลการสอน
  ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน พ.ศ. 2551
ประกาศ ก.พ.อ.
  สรุปเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 
  ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. พ.ศ. 2550 - 2556 และ พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561) 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  (ประกาศ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2560)  
*หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555  (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2555)
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556  (ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2556)
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553  (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2553)
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9)
  คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10)
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
    - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
   (ฉบับเดือนกันยายน 2553)
    - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   ทางวิชาการ
 (ฉบับเดือน มีนาคม 2550)
    - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   ทางวิชาการ
 (ฉบับเดือน มกราคม 2553)
    - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   ทางวิชาการ
 (เพิ่มเติม พ.ศ.2554-2556)
    - ระบบค้นหา : บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ)
  ก.พ.อ.03
  ก.พ.อ.04
  ก.พ.อ.05
  แบบรับรองการเผยแพร่ ตำรา หรือหนังสือ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล
  แบบรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (แบบ ปว.1-6)
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด)
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ