ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)  

โครงการ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ใหม่" (บรรยายวันที่ 6 ก.ค. 2561)
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของ สกอ.
(โดย คุณสุทิศา จั่นมุกดา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
  ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)