แบบฟอร์มที่ใช้บ่อย  
   
  งานบริหารและธุรการ
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  งานพัฒนาบุคลากร
  แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
  แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ
  แบบรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษา
    และคาดว่าจะจบการศึกษา
  แบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
    ราชการ
  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
  ขอย้ายสังกัด/ตัดโอน/เปลี่ยนตำแหน่ง
  แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.04)/แบบประเมิน
    การแต่งตั้ง(ก.บ.ม.05)/และแบบสรุปผลการประเมิน
    การแต่งตั้ง(ก.บ.ม.06) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
    และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ     กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (พนักงาน
    มหาวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป
    ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    กรณีใช้ผลงาน
  แบบคำรับรองการทำวิจัยในการเสนอขอกำหนด
    ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
    พิเศษ
  แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก
    เข้ารับรับราชการ
  บัตรประจำตัวสอบ(สำหรับหน่วยงานผู้รับสมัคร)
  ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
  แบบประเมิน คล 01 คล 02 และคล 03 ตามแนว
    Competency ทั้ง 11 กลุ่มงาน
  แบบรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    พนักงานมหาวิทยาลัย
  ตัวอย่างตารางแนบท้ายรายงานผลการสอบคัดเลือก
    บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)
  งานทะเบียนประวัติ
  ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
  ขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยน
    นามสกุล เพิ่มเติมคู่สมรส
  แบบคำร้องขอคิดคำนวณประมาณการบำเหน็จ
    บำนาญ และเงินก้อน Early
  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
  ขอปรับวุฒิการศึกษา
  ขอพิจารณาคุณวุฒิ
  ขอลาออกจากราชการ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  การลงเวลาปฏิบัติราชการ
   

แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กองทุน กสจ.)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 ก.พ. 2552
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 ก.พ. 2552
แบบ ก.บ.ม.4
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 15 ม.ค. 2552
แบบประเมินนักเรียนทุน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ต.ค. 2551
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณี จบในประเทศไทย ลาศึกษาเต็มเวลา / ลาบางส่วน)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 8 ต.ค. 2551
แบบฟอร์มจำแนกคณาจารย์ตามภารกิจทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 26 ก.ย. 2551
แบบรายงานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (งานทะเบียนประวัติ)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 22 ก.ย. 2551
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ส.ค. 2551
แบบรายงานการฝึกอบรม เสนอผลงาน ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 9 ก.ค. 2551
สัญญารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มี.ค. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 289 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :