แบบฟอร์มที่ใช้บ่อย  
   
  งานบริหารและธุรการ
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  งานพัฒนาบุคลากร
  แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
  แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ
  แบบรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษา
    และคาดว่าจะจบการศึกษา
  แบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
    ราชการ
  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
  ขอย้ายสังกัด/ตัดโอน/เปลี่ยนตำแหน่ง
  แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.04)/แบบประเมิน
    การแต่งตั้ง(ก.บ.ม.05)/และแบบสรุปผลการประเมิน
    การแต่งตั้ง(ก.บ.ม.06) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
    และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ     กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (พนักงาน
    มหาวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป
    ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    กรณีใช้ผลงาน
  แบบคำรับรองการทำวิจัยในการเสนอขอกำหนด
    ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
    พิเศษ
  แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก
    เข้ารับรับราชการ
  บัตรประจำตัวสอบ(สำหรับหน่วยงานผู้รับสมัคร)
  ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
  แบบประเมิน คล 01 คล 02 และคล 03 ตามแนว
    Competency ทั้ง 11 กลุ่มงาน
  แบบรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    พนักงานมหาวิทยาลัย
  ตัวอย่างตารางแนบท้ายรายงานผลการสอบคัดเลือก
    บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)
  งานทะเบียนประวัติ
  ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
  ขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยน
    นามสกุล เพิ่มเติมคู่สมรส
  แบบคำร้องขอคิดคำนวณประมาณการบำเหน็จ
    บำนาญ และเงินก้อน Early
  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
  ขอปรับวุฒิการศึกษา
  ขอพิจารณาคุณวุฒิ
  ขอลาออกจากราชการ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  การลงเวลาปฏิบัติราชการ
   

แบบฟอร์ม  

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 (ใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนพัฒนาบุคลากร 2554)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 ส.ค. 2553
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี ม.แม่โจ้ (ใช้เป็นกรอบความคิดในการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทิศทางเดียวกัน)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 ส.ค. 2553
สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2553
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
แบบฟอร์มประกันสังคม
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มี.ค. 2553
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 22 ก.พ. 2553
แบบ กบม.ชน.1
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 13 ต.ค. 2552
แบบ กบม.3
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ก.ย. 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ / ว 175 ลว. 5 มิ.ย.49 (ขรก. และ ลจ.ประจำ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.ย. 2552
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาภายในประเทศ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 291 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :