ข้อบังคับ  (งานวินัยและนิติการ)  

ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนักศึกษา (ฉบับที่1 พ.ศ.2540)(ฉบับที่2 พ.ศ.2542) /งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่1 พ.ศ.2542)(ฉบับที่2 พ.ศ.2549) / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้(ฉบับที่1 พ.ศ.2543)(ฉบับที่2พ.ศ.2545)(ฉบับที่3พ.ศ.2547)(ฉบับที่4พ.ศ.2549)/งานวินัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2543 /งานวินัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ.2549 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2549 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนด พ.ศ. 2550 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 96 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :