ระเบียบ  (งานวินัยและนิติการ)  

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้ผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบานะเทียบเท่าส่วนงาน พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 31 ต.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 31 ต.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2562
ระเบียบฯว่าด้วยการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายเงินรายรับจากการทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT ของศูนยืเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ต.ค. 2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรารายรับรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ต.ค. 2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ต.ค. 2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสนับสนุนการเพิ่มผลงานทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 269 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :