ระเบียบ  (งานวินัยและนิติการ)  

ระเบียบ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ พ.ศ. 2540
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ ค่าจ้างเหมารถยนต์เอกชน พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาวิชาปัญหาพิเศษ พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ ค่าตอบแทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะอนุกรรมการการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาแม่โจ้ 2546
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนม.แม่โจ้ - แพร่ พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 269 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :