ระเบียบ  (งานวินัยและนิติการ)  

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 พ.ค. 2563
ระเบียบฯว่าด้วยกองทุนสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 พ.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 พ.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 เม.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 เม.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 เม.ย. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 31 มี.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 มี.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 269 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :