ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ(เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 1 ) ค่าสมนาคุณอาจารย์ผู้สอนวิชาในหลักสูตรปริญญาโท ภาคสมทบ พ.ศ. 2548 ( งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2546 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2548 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการทำการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ในหลักสูตรแผน ข ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2548 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และการเทียบโอนหน่วยกิจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 449 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :