ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ป.หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยน น.ศ.เพื่อฝึกอบรมดูงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารางวัลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ประกาศ ก.บ.ม.ม.แม่โจ้ที่90/2550 เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยในและต่างประเทศ พ.ศ.2550(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ม.แม่โจ้ - ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรนอก อ.ละแม จ.ชุมพร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอผลงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 449 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :