ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับ นศ.ระดับ ป.ตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.ย. 2551
ป.การกำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.ย. 2551
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ก.ย. 2551
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ก.ย. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับ น.ศ.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน ณ ม.แม่โจ้ ชม.(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ส.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับป.ตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน ณ ม.แม่โจ้ ชม. พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ส.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับป.ตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ของม.แม่โจ้-ชุมพรโดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจร นอก อ.ละแม จ.ชุมพร(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 ส.ค. 2551
ป.กำหนดประเภทรายจ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการวิจัย(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ส.ค. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 459 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :