ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ป.อัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับการศึกษา ป.ตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.กำหนดเลขรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2550(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาตามโครงการ 3- Shared Learning Project พ.ศ. 2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยน น.ศ.เพื่อฝึกอบรมดูงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารางวัลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 442 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :