ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกาาระดับบัณฑิต พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญยาตรีควบโท พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ Strategic Management (SPO)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชา สธ 496 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและผุ้ควบคุมงานก่อสร้าง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 387 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :