ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อ) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันตรวจสอบคุรภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 18 ธ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกาาระดับบัณฑิต พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญยาตรีควบโท พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 392 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :