ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease ()COVID-19) (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 23 กันยายน 2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราและเงื่อนไขการชำระค่าปรับในกรณีที่ผู้ยืมทำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายกรณีการโอนงบประมาณชำระค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 พ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการขอเปิดรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 พ.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 459 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :