การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

   ข้อบังคับ / ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง  (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563))
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  (ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2562
(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2562
(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2562
(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562)
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง  (หลักเกณฑ์เดิม)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561  (ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2561)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย. 2555)
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
(ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2559)
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดกรอบภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ม.ค. 2560)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

(ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
(ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560)
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560)
     
   ประกาศ ก.พ.อ. / ระเบียบกระทรวงการคลัง / ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2554
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554