งานทะเบียนประวัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่

          1. การบรรจุและแต่งตั้ง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พนักงานราชการ
          2. การขอเพิ่มวุฒิในรายการทะเบียนประวัติ
          3. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ปฏิบัติงาน
          4. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มคู่สมรส การหย่า
          5. การลา
          6. การทำบัตรประจำตัว
          7. การพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ AIT)
          8. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ การขอพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
          9. การดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ออกจากงาน
          10. ขอหนังสือรับรองเวลาราชการทหารตอนเป็นทหารประจำการ
          11. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ และหีบเพลิง
          12. การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
          13. การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร กรณีการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ (การขอยกเว้นครู)
          14. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
          15. การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
          16. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และการขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำ
          17. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กองทุน กบข.)
          18. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน กสจ.)
          19. การจัดทำสถิติข้อมูล ข้าราชการ (สาย ก ข และ ค) พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
          20. การดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ ใน ก.ม.1 และ ม.จ.๑, ม.จ.๒, ม.จ.๓
          21. การดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร
          22. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกรายงานข้อมูลบุคลากร
          23. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย