งานตำแหน่งและอัตรากำลัง

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

          1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
          2. การกำหนดประเภทบุคลากร มาตรฐานตำแหน่งในมหาวิทยาลัย คุณสมบัติภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
          3. การกำหนดหลักเกณฑ์/ระเบียบวิธีการ/ข้อบังคับ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
          4. จัดทำระบบการประเมินผลบุคลากรในมหาวิทยาลัย
          5. การจัดทำระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประิเิมินเพื่อให้ความดีความชอบ เลื่อนขั้นการได้รับเงินรางวัล ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
          6. การประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
          7. ปฏิบัติงานดูแลบริหารและจัดการ ควบคุมนักเรียนทุนประเภทต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน ที่ได้รับในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
          8. จัดทำงบประมาณหมวดเงินเดือน และการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี
          9. งานควบคุมเงินเดือนเหลือจ่ายหมวดเงินเดือนระหว่างปีงบประมาณ
          10. งานควบคุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
          11. งานด้านวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
          12. งานตำแหน่ง สำหรับบรรจุนักเรียนทุน ของมหาวิทยาลัย
          13. งานดำเนินการเกี่ยวกับอัตราว่างตามกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
          14. งานรับโอน - ให้โอน และยืมตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
          15. งานปรับวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
          16. งานเปลี่ยนชื่อตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร และสายปฏิบัติการ
          17. งานเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
          18. งานย้าย-สับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชกา่ร พนักงานมหาวิทยาลัย
          19. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและบริหาร
          20. งานระบบข้อมูลอัตรากำลัง (Personnel System) บุคลากรมหาวิทยาลัย
          21. งานจัดสรรอัตรากำลังตามการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
          22. งานบรรจุบุคคลเพื่อใช้ประสบการณ์กำหนดอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น
          23. การบรรจุบุคคลเข้า่รับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ งานการจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีเป็นอาจารย์
          24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย