งานพัฒนาบุคลากร

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

          1. งานข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (ศึกษาดูงาน,
ประชุม, สัมมนา, เสนอผลงานทางวิชาการ)
          2. งานจัดทำหนังสือนำเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ไปทำหนังสือเดินทางและหรือ
ไปทำวีซ่า เข้าประเทศที่ประสงค์จะเดินทางไป
          3. งานจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
               3.1. รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
               3.2. ติดต่อนัดหมายการประชุมกับบุคคล/คณะกรรมการและวิทยากร เพื่อกำหนดวันดำเนินการ
               3.3. ติดต่อกรรมการ/วิทยากร ในเรื่องการตอบรับ วัน เวลา การเดินทาง/ที่พัก
               3.4. ดำเนินเรื่องการเดินทางของวิทยากร กำหนดการรับ - ส่ง ค่าพาหนะในการเดินทาง
               3.5. รับทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมเรื่องอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
               3.6. ประสานงานกับวิทยากรเรื่องรายละเอียดของเอกสาร/อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย
               3.7. จัดส่งเอกสา่ร/ข้อมูลที่ใช้ในการบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
               3.8. จัดทำแบบประเมินการประชุมสัมมนาเป็นคราวๆ ไป
          4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย