งานบริหารและธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่

          1. การควบคุมดูแลงานบริหารและธุรการ และจัดทำ ปรับปรุงระบบงานธุรการเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
          2. ปฏิบัติงานในคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
          3. ปฏิบัติงานในด้านทะเบียนเอกสารลับของกองการเจ้าหน้าที่
          4. ปฏิบัติงานในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำดีเด่น
          5. ปฏิบัติงานในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
          6. ปฏิบัติงานในด้านการจดบันทึกการประชุม ของกองการเจ้าหน้าที่ในการประชุมแต่ละครั้ง
          7. การบริการช่วยเหลือเพื่อนครู (ช.พ.ค.)
          8. การบริการสงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่ (ส.พ.ค.)
          9. งานประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
          10. ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ในกองการเจ้าหน้าที่
          11. ปฏิบัติงานในการจัดทำการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ และควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ของกองการเจ้าหน้าที่
          12. ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในเรื่องดังต่อไปนี้
               12.1. ลงนามจัดส่งคำสั่ง ประกาศ แจ้งหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
               12.2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ในการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
               12.3. การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันสังคม
          13. การลงทะเบียนรับส่งหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่
          14. การรับส่งหนังสือราชการ (ตลาดนัดหนังสือ)
          15. จัดส่งคำสั่งให้กรมบัญชีกลาง ก.พ.อ. และการเวียนหนังสือราชการ
          16. งานควบคุมทะเบียน และจัดเก็บเอกสารราชการทั้งภายในและภายนอก
          17. การออกหนังสือรับรอง
          18. การปรับปรุงระบบงานธุรการ เพื่อเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศ เช่น
               18.1. รวบรวมข้อมูลกลาง เช่นคำสั่ง หนังสือเวียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
               18.2. จัดทำระบบสืบค้นในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ทุกงานใช้ข้อมูลร่วมกัน
               18.3. ปรับปรุง ขยายแผนงาน ระบบสืบค้นข้อมูล ตามความเหมาะสม
               18.4. สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
          19. งานฝึกอบรมบุคลากรซึ่งรวมตลอดถึงการจัดทำแผนการวิเคราะห์ การดำเนินการต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม
          20. ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
          21. การเสนอหนังสือ และเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
          22. งานจัดทำพร้อมส่งคำสั่ง ประกาศ และเอกสารราชการอื่น ๆ รวมตลอดทั้งจัดระบบเอกสารราชการให้เป็นหมวดหมู่
          23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย