ระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566 เป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


 ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์แล้ว จำนวน 60 คน

(ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้กำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ว่าสถานประกอบการนั้นจะต้องมีจำนวนผู้ที่จะเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 100 คนขึ้นไป โดยหากมีจำนวนผู้ที่จะเปลี่ยนครบตามจำนวนแล้ว งานสวัสดิการจะรวบรวมรายชื่อและส่งให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีต่อไป แต่หากไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ทางงานสวัสดิการ จะขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล แล้วให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลอื่น หรือใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ตามสถานพยาบาลเดิมต่อไป)

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username:

Password: