หนังสือเวียน กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ศธ 0509(5).4/ว1628 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561)
   
แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ศธ 0509(5).7/ว1303 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560)
   
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกรณีพนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายใน
ซึ่งตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา (ไม่ได้ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง) จะสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์บัญชี 18 ได้หรือไม่
(ศธ 0523.1.7/ว394 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559)
   
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ศธ 0523.1.7.4/ว105 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2558)
   
การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ศธ 0509(5).5/ว591 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2557)
   
หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ศธ 0509(5).5/ว426 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2557)
   
การเสนอชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ศธ 0509(5)/ว100 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2555)
   
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
   
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (นร 0508/ว(ท) 2640 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2553)
   
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง (ฉบับที่ 33) 2549
   
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา 2484
   
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) 2485
   
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) 2507
   
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 4) 2552
   
พระราชกฤษฎีกา ดิเรกคุณาภรณ์ 2538
   
พระราชกฤษฎีกา ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) 2549
   
ระเบียบการเสนอขอช้างเผือกและมงกุฎไทย 2536
   
ระเบียบการเสนอขอช้างเผือกและมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) 2552
   
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2556
   
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557)
   
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560)