บัญชีคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการ
   
บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ
   
ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย
   
บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
   
บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานราชการ
   
บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์