รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   979 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
1 อ.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 พ.ย. 2558
2 ผศ. ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 ต.ค. 2560
3 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
4 นางกนกพร นันทดี นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 ก.ย. 2560
5 น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
6 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
7 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20 มี.ค. 2558
8 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
9 นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
10 อ.กมลเทพ มีคำ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2559
11 อ. ดร.กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 ส.ค. 2558
12 อ. ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 18 มิ.ย. 2558
13 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 14 ส.ค. 2558
14 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
15 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
16 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21 ก.ย. 2558
17 ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
18 อ.กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
19 อ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เม.ย. 2558
20 อ.กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
21 อ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ก.ย. 2559
22 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
23 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
24 นายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
25 นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
26 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
27 อ. ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
28 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 30 ส.ค. 2560
29 อ.กษมา ถาอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
30 อ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
31 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 18 มี.ค. 2558
32 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
33 ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
34 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 26 พ.ค. 2559
35 อ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 พ.ย. 2558
36 น.ส.กัญญภัทร เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
37 นางกัณณิกา ข้ามสี่ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
38 อ. ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
39 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
40 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
41 นางกัลยา ธนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
42 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
43 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
44 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
45 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
46 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
47 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
48 อ. ดร.กาญจนา นาคประสม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
49 นางกาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
50 น.ส.กาญจนา ชิดทอง นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 979 รายการ : แสดง 20 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>