รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   937 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
1 อ.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 พ.ย. 2558
2 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
3 น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
4 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
5 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20 มี.ค. 2558
6 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
7 นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
8 อ.กมลเทพ มีคำ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2559
9 อ. ดร.กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 ส.ค. 2558
10 อ. ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 18 มิ.ย. 2558
11 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 14 ส.ค. 2558
12 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
13 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
14 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21 ก.ย. 2558
15 อ.กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
16 ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
17 อ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เม.ย. 2558
18 อ.กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
19 อ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ก.ย. 2559
20 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
21 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
22 นายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
23 นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
24 อ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
25 อ. ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
26 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 30 ส.ค. 2560
27 อ.กษมา ถาอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
28 อ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
29 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 18 มี.ค. 2558
30 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
31 ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
32 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 26 พ.ค. 2559
33 อ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 พ.ย. 2558
34 น.ส.กัญญภัทร เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
35 นางกัณณิกา ข้ามสี่ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
36 อ. ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
37 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
38 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
39 นางกัลยา ธนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
40 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
41 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
42 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
43 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
44 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
45 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
46 นางกาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
47 อ. ดร.กาญจนา นาคประสม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
48 น.ส.กาญจนา ชิดทอง นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
49 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
50 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 937 รายการ : แสดง 19 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>