รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
1 ผศ.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ม.ค. 2559
2 ผศ. ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2560
3 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
4 นางกนกพร นันทดี หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
5 น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
6 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
7 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
8 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
9 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
10 น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 มี.ค. 2561
11 อ.กมลเทพ มีคำ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
12 ผศ. ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
13 น.ส.กมลมาส จำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2561
14 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
15 ผศ. ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
16 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
17 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
18 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
19 อ.กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2560
20 ผศ. ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
21 ผศ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
22 อ.กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
23 ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
24 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
25 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
26 นายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
27 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
28 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
29 ผศ. ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
30 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
31 อ.กษมา ถาอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
32 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
33 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
34 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
35 ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
36 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
37 อ.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ค. 2561
38 ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
39 นางกัณณิกา ข้ามสี่ นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
40 อ. ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
41 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
42 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
43 นางกัลยา ธนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
44 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
45 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
46 น.ส.กาญจนา ชิดทอง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
47 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
48 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
49 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
50 นางกาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>