การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง อาคารสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
เพิ่มเมื่อ : 3 สิงหาคม 2561
ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายหัวข้อ การจัดทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
เพิ่มเมื่อ : 24 มกราคม 2561
ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัด
โดย : ผู้ช่วยอธิการบดี (อ. ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)

เพิ่มเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2554
ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายหัวข้อ การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย : รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เพิ่มเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2554
ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายทำความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดการประเมินผลงาน หัวข้อ การนำระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System-PMS) มาใช้ในการประเมิน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
โดย : รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายทำความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดการประเมินผลงาน หัวข้อ แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
โดย : อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี