ข่าวประชาสัมพันธ์  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 ก.พ. 52
ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 ก.พ. 52
เชิญร่วมรับฟังบริการทางวิชาการกับรายการ เรื่องเล่ากฎหมายน่ารู้กับนิติกรแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.พ. 52
การขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 9 ต.ค. 51
  ค้นพบทั้งหมด 54 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :