ข่าวประชาสัมพันธ์  

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (9 หน่วยงาน)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ต.ค. 53
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการรับเป็นต้นสังกัดให้นักเรียนทุน (บุคคลทั่วไป)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 ต.ค. 53
สรุปกิจกรรมจัดการความรู้ 11 กลุ่มงาน พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 21 ก.ย. 53
กิจกรรมจัดการความรู้กลุ่มงานนโยบายและแผน วันที่ 16 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 21 ก.ย. 53
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง 1 ตุลาคม 2553
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 1 ก.ย. 53
แผน KM
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 16 ส.ค. 53
การกำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ในหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 ก.ค. 53
ตารางผลสรุปการประเมินสมรรถนะ (2552 - พฤษภาคม 2553)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 14 มิ.ย. 53
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 มี.ค. 53
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 มี.ค. 53
  ค้นพบทั้งหมด 50 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :