ข่าวประชาสัมพันธ์  

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว 74)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.พ. 54
รายชื่อบุคลากรตามกลุ่มงาน (11) กลุ่ม
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ม.ค. 54
การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบสายวิชาการ (Maejo Academic Staff Agreement : MASA)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 พ.ย. 53
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 11 พ.ย. 53
หลักเกณฑ์การส่งรายงานการลาประจำเดือน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 พ.ย. 53
แนวทางการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 พ.ย. 53
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะนำไปขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ต.ค. 53
หนังสือแจ้งเวียนการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินค่างาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 22 ต.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 22 ต.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 22 ต.ค. 53
  ค้นพบทั้งหมด 51 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :