ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหนงผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 พ.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 เม.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 เม.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 เม.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 เม.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 เม.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 เม.ย. 63
  ค้นพบทั้งหมด 42 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :