ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1204 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 พ.ย. 65
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 083 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 081 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1194 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาล
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 พ.ย. 65
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 083 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 ต.ค. 65
  ค้นพบทั้งหมด 102 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :