ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 900 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง 047 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 901 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1151 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 901 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 917 สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ต.ค. 60
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 265 (ครั้งที่ 3) สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ต.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 286 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ต.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ 116 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ต.ค. 60
  ค้นพบทั้งหมด 42 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :