ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 420 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.ย. 62
เลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 ก.ย. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ส.ค. 62
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ สายสนับสนุน (บริหารคนเก่ง) จำนวน 10 อัตรา
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ส.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1148 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ส.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1148 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ส.ค. 62
  ค้นพบทั้งหมด 49 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :