ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 ส.ค. 60
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 286 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 ส.ค. 60
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 915 สังกัดสำนักงานครวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ส.ค. 60
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1128 สังกัดสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ส.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 1150 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ส.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 914 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพรเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ส.ค. 60
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 917 สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 ส.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 008 และตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งเลขที่ 016 สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ส.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1053 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1049 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ส.ค. 60
  ค้นพบทั้งหมด 188 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :