ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครบุคคลเพือดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/ผู้อำนวยการกอง) จำนวน 7 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตำแหน่งเลขที่ 211 สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ธ.ค. 63
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 868 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ธ.ค. 63
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ย. 63
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตำแหน่งเลขที่ 211 สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 พ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 ต.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 7 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 ส.ค. 63
  ค้นพบทั้งหมด 19 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :