ข่าวประชาสัมพันธ์  

แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ตามแบบ ป-วช.01 และ ป-สน.01 สำหรับรอบการประเมิน 2/2555
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 มิ.ย. 55
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 146/2555 :: ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 มิ.ย. 55
สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะ ปี 2554
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ก.พ. 55
อัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเพิ่ม 5% (1 เมษายน 2554)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 7 ธ.ค. 54
หนังสือ "ถอดรหัสนักวิจัย"
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 ธ.ค. 54
หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม การรายงานการไปราชการฯ ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 28 พ.ย. 54
ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI) โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ต.ค. 54
แบบ ขค 004 แบบแสดงปริมาณงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (งานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี) ประกอบการวิเคราะห์เกลี่ยอัตรากำลัง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ต.ค. 54
การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว (ตน.ว551)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 ก.ย. 54
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ว 416)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ส.ค. 54
  ค้นพบทั้งหมด 54 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :