ข่าวประชาสัมพันธ์  

หนังสือ "ถอดรหัสนักวิจัย"
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 ธ.ค. 54
หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม การรายงานการไปราชการฯ ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 28 พ.ย. 54
ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI) โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ต.ค. 54
แบบ ขค 004 แบบแสดงปริมาณงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (งานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี) ประกอบการวิเคราะห์เกลี่ยอัตรากำลัง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ต.ค. 54
การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว (ตน.ว551)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 ก.ย. 54
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ว 416)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ส.ค. 54
ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI) สำหรับการจัดทำแบบข้อตกลง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 9 มิ.ย. 54
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามแนว Competency ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 เม.ย. 54
ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2554-2555
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ก.พ. 54
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว 74)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.พ. 54
  ค้นพบทั้งหมด 50 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :