ข่าวประชาสัมพันธ์  

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ธ.ค. 57
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 30 พ.ค. 56
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 15 ส.ค. 55
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 15 ส.ค. 55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 3 ก.ค. 55
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 55
แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ตามแบบ ป-วช.01 และ ป-สน.01 สำหรับรอบการประเมิน 2/2555
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 มิ.ย. 55
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 146/2555 :: ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 มิ.ย. 55
สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะ ปี 2554
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ก.พ. 55
อัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเพิ่ม 5% (1 เมษายน 2554)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 7 ธ.ค. 54
  ค้นพบทั้งหมด 50 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :