สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัย

กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดสวัสดิการบ้านพักและการเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าประกันความชำรุดเสียหายบ้านพักราชการ
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงินค่าทำความสะอาดแฟลตข้าราชการ
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินค่าบำรุงโรงจอดรถยนต์แฟลตข้าราชการ
แบบฟอร์ม
  แบบคำขอบ้านพัก/ขอเปลี่ยนแปลงบ้านพัก
  แบบฟอร์มขอแจ้งย้ายเข้า/แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านพัก
  แบบฟอร์มขอใช้/ยกเลิกการใช้โรงจอดรถแฟลตข้าราชการ
  แบบฟอร์มยืนยันการเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มแจ้งคืนบ้านพักมหาวิทยาลัย