กฎหมายน่ารู้  

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
กฎกระทวงว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พศ.2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 17 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :