เอกสารทั่วไป  

การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ แทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการทำสัญญารับทุน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทม 0202/ว 5 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2531
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการลดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทม 0202/ว 9 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทม 0202/ว 10 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ว 73 ลว 11 มีค 2542
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การรายงานผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ว 113 ลว 8 กย 2542
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ภาระงานของงานทะเบียนประวัติ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 862 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :