เอกสารทั่วไป  

การมอบอำนาจการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2539)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2540)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ (พ.ศ. 2543)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทุนรัฐบาลฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 875 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :